Avloppsteknik

Om man skall simplifiera, kan man säga att det finns tre grupper av avloppssystem:
- Markbaserade avloppssystem
- Minireningsverk
- Separerade avloppsystem

Beroende på vad kommunen ställer för miljökrav kan man börja titta i vilken grupp av produkter man kan leta efter en avloppslösning.
Det finns två parametrar på miljökraven:
- Normal skyddsnivå eller Hög skyddsnivå
- Normala hälsoskyddskrav eller Höga hälsoskyddskrav

SKYDDSNIVÅ

Normal Skyddsnivå
- Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer.
- Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BOD5).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion* av fosfor (tot-P).
- Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
- Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.

Hög Skyddsnivå
Utöver det som listas under miljöskydd - normal nivå:
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av fosfor (tot-P).
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion* av kväve (tot-N).

Vilken riktning ska man gå beroende på den skyddsnivå som gäller?
Generellt brukar man vid normal skyddsnivå kunna klara sig med ett markbaserade avloppssystem, dock brukar det ofta bli extra fosforreducering om det är markbädd.
Vid hög skyddsnivå får man göra ett separerat avloppssystem eller installera ett minireningsverk

HÄLSOSKYDDSNIVÅ

Normal Hälsoskyddsnivå
- Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
- Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Hög Hälsoskyddsnivå
Utöver det som listas under hälsoskydd - normal nivå:
- Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

Hur ska man tänka beroende på den hälsoskyddsnivå som gäller?
I skyddszoner, nära dricksvattentäkter eller i tätbebyggda områden kan miljökontoret bestämma att det är hög hällsoskyddsnivå och kräva extra rening på bakterier eller helt enkelt förbjuda utsläpp på renat avloppsvatten från toalett. I dessa fall får man titta på en lösning med sluten tank, förbränningstoalett eller torrtoalett.